reptipedia
zoekmachine

powered by freefind

Mutatio:
 
 

Mutatie;
plotselinge sprongsgewijze erfelijke verandering van een eigenschap.